فینیش

هیچکس ظرف شستن را دوست ندارد و به این دلیل [...]